The Computer Language
24.06 Benchmarks Game

spectral-norm Racket program

source code

#lang racket/base

;;; The Computer Language Benchmarks Game
;;; https://salsa.debian.org/benchmarksgame-team/benchmarksgame/

;;; Translated directly from the C# version by Isaac Gouy
;;; contributed by Matthew Flatt

(require racket/cmdline
     racket/flonum)

(define (Approximate n)
 (let ([u (make-flvector n 1.0)]
    [v (make-flvector n 0.0)])
  ;; 20 steps of the power method
  (for ([i (in-range 10)])
   (MultiplyAtAv n u v)
   (MultiplyAtAv n v u))
  
  ;; B=AtA     A multiplied by A transposed
  ;; v.Bv /(v.v)  eigenvalue of v
  (let loop ([i 0][vBv 0.0][vv 0.0])
   (if (= i n)
     (flsqrt (fl/ vBv vv))
     (let ([vi (flvector-ref v i)])
      (loop (add1 i)
         (fl+ vBv (fl* (flvector-ref u i) vi))
         (fl+ vv (fl* vi vi))))))))

;; return element i,j of infinite matrix A
(define (A i j)
 (fl/ 1.0 (fl+ (fl* (->fl (+ i j))
           (fl/ (->fl (+ i (+ j 1))) 2.0)) 
        (->fl (+ i 1)))))

;; multiply vector v by matrix A
(define (MultiplyAv n v Av)
 (for ([i (in-range n)])
  (flvector-set! Av i 
          (for/fold ([r 0.0])
            ([j (in-range n)])
           (fl+ r (fl* (A i j) (flvector-ref v j)))))))

;; multiply vector v by matrix A transposed
(define (MultiplyAtv n v Atv)
 (for ([i (in-range n)])
  (flvector-set! Atv i
          (for/fold ([r 0.0])
            ([j (in-range n)])
           (fl+ r (fl* (A j i) (flvector-ref v j)))))))

;; multiply vector v by matrix A and then by matrix A transposed 
(define (MultiplyAtAv n v AtAv)
 (let ([u (make-flvector n 0.0)])
  (MultiplyAv n v u)
  (MultiplyAtv n u AtAv)))

(printf "~a\n"
    (real->decimal-string
     (Approximate (command-line #:args (n) (string->number n)))
     9))

  

notes, command-line, and program output

NOTES:
64-bit Ubuntu quad core
Racket v8.13 [cs].


 Sun, 26 May 2024 00:16:48 GMT

MAKE:
make: *** No rule to make target 'spectralnorm.racket_run'. Stop.

0.07s to complete and log all make actions

COMMAND LINE:
 /opt/src/racket-8.13/bin/racket spectralnorm.racket 5500

PROGRAM OUTPUT:
1.274224153